Domů » Rozhovor s Prof. Václavem Cempírkem o vzdělávání v oblasti logistiky

Rozhovor s Prof. Václavem Cempírkem o vzdělávání v oblasti logistiky

Začínáme sérii rozhovorů se zajímavými osobnostmi ze světa logistiky. Jako prvního jsme si pozvali pana Prof. Václava Cempírka z  Vysoké školy logistiky o.p.s. Povídali jsem si o vzdělávání a trendech v oblasti logistiky.

https://vslg.cz/wp-content/uploads/2020/03/Cempirek.png

 

Dobrý den, pane Prof. Václave Cempírku, mohl byste sebe a Vysokou školu logistiky o.p.s (VŠLG) představit?

Jsem absolvent Střední průmyslové školy železniční v České Třebové, následně jsem studoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině studijní obor Železniční doprava (1978). Postgraduální studium na Evropském institutu TU Dresden se zaměřením na Evropský integrační vývoj v dopravě jsem absolvoval v letech 1998/99. Od roku 1982 pracuji ve školství, nejprve na Střední průmyslové škole železniční a Vyšší dopravní akademii v České Třebové, kde jsem působil do roku 1996. Zde jsem nabyl nejvíce zkušeností při zavádění studijního oboru „Logistika“ s partnerskou školou z Nizozemí v letech 1991 až 1995. V roce 1996 jsem přešel na Univerzitu Pardubice Dopravní fakultu Jana Pernera, kde jsem dokončil doktorské studium, úspěšně jsem se habilitoval a absolvoval inaugurační profesorské řízení. Moje odbornost je akcentována na řízení dopravy a logistiku. V roce 2010 jsem se stal presidentem České logistické asociace z.s. Jsem členem výboru pro audit v Dopravním podniku města Hradec Králové, a.s. Odborně jsem nejvíce vědomostí a informací z logistiky získal na krátkodobých stážích v Nizozemí, při spolupráci se zahraničními vysokými školami, s řadou podnikatelských subjektů a se státními institucemi. V současné době jsem rektor soukromé Vysoké škole logistiky v Přerově.

Vysoká škola logistiky o.p.s je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, která jako jediná v ČR nabízí terciární vzdělání v jedinečném studijním programu Logistika. Hlavním cílem bakalářského studijního programu Logistika a magisterského studijního programu Logistika je připravit odborníka pro řízení logistických procesů v oblasti materiálových toků a fyzické distribuce s využitím všech módů dopravy.

 

Zaměření školy je v českých podmínkách výjimečné. Logistiku je možné studovat jen na několika VŠ v čem se od ostatních odlišuje?

Vysoká škola logistiky v Přerově (VŠLG) se od jiných vysokých škol a univerzit odlišuje tím, že absolventi jsou připraveni v oborech Logistika do praxe, ale i do výzkumných a jiných institucí. Na jiných školách je logistika součástí resp. segmentem v učebním plánu příslušného studijního oboru.

VŠLG nabízí bakalářský studijní program Logistika se specializacemi Logistika v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku anebo profesně zaměřený navazující magisterský studijní program Logistika s profilací Logistika a řízení dopravních procesů a Logistika a řízení výrobních procesů. Magisterský studijní program navazuje na ukončené bakalářské studium a je jeho rozšiřující formou. Teoretické poznatky jsou předkládány v kombinaci na praktické aplikace z reálného prostředí.

 

Jste členy významných logistických organizací. Jak se snažíte přinášet poznatky z praxe do studia?

VŠLG je členem řady profesních organizací jako např. České logistické asociace, Svazu spedice a logistiky, Svazu dopravy, Národního centra průmyslu 4.0 a Smart City Clusteru, apod. Na úrovni školy máme platformu Radu pro spolupráci s praxí, kde jsou členem významní zástupci podnikatelských subjektů, vysokých škol, státní správy a samosprávy. S nimi konzultujeme zaměření studijních programů tak, aby absolventi byli okamžitě uplatnitelní v praxi. Zároveň naším cílem je učit takovou problematiku, která je v reálném životě využívána anebo se v praktických aplikacích v krátké době uplatní.

Škola má velmi dobré výsledky v aplikovaném výzkumu v oblasti nejmodernějších technologií pro řízení výroby a logistiky v automobilovém průmyslu, ale i z oblasti optimalizace dopravy a přepravy, s akcentem na přepravu osob do zaměstnání. Na řešení projektů spolupracují i studenti, a tím si zvyšují odborné a kvalifikační předpoklady pro budoucí povolání.

 

Jaké získají vaši absolventi uplatnění? Můžete vzpomenout některé významné absolventy?

Absolventi se uplatňují v nejrůznějších oborech a na nejrůznějších postech. Omlouvám se, že nejsem adresný, ale nerad bych někoho opomenul. Určitě jsme pyšní na naše absolventy na vysokých pozicích v automobilovém průmyslu, v dopravních a spedičních firmách, ve výrobních podnicích, na řídících pozicích v samosprávě na magistrátech velkých měst a státní správě na krajských úřadech.

 

Jaké jsou trendy v logistice?

Příležitostí pro logistiku je dobrá ekonomická kondice všech sektorů národního hospodářství, což po letošní pandemii nebude platit. Nouzový stav podnítil růst elektronických obchodů se všemi druhy zboží. Dnešní trendy v logistice se zaměřují na ekologizaci procesů. Nástup digitalizace zrychluje procesy v logistických řetězcích, což vede ke zkracování časů u finálních výrobků a služeb. Významnou příležitostí je zavádění technologie Internetu věcí, míra využití je zatím v prostoru východní a střední Evropy cca 28%.

 

Jakým směrem se bude logistika ubírat v horizontu 5 let?

Určitě lze zmínit sběr a analýza tzv. big dat, která v reálném čase zajistí rozbor velkého objemu dat z více dosud nepropojených zdrojů s cílem optimalizovat procesy v logistice, snížit náklady, zlepšit řízení a zkrácení doby dodání. Zpracování big dat je nezbytné pro plně automatizované efektivní procesy.

Budou stále více využívány senzory pro optimalizaci volného prostoru v přepravní jednotce, v ložném prostoru dopravního prostředku anebo ve skladu.

Vývoj a vyspělost autonomní logistiky otevře zcela nový pohled na technologické časy a přepravní trasy v logistických procesech v interní i externí logistice.

Zcela zásadním trendem bude ekologizace ve všech činnostech lidského života. Od recyklovatelných obalových materiálů až po výrazné snižování uhlíkové stopy v dopravě.

Hlavní prioritou v logistice se stane sledovatelnost zboží v logistickém řetězci a dohledatelnost původu zboží.

 

Připravujete nějaké novinky na VŠLG?

Od letního semestru akademického roku 2019/2020 VŠLG nabízí studijní program MBA se zaměřením na logistiku. Je určen zejména manažerům střední a vrcholové úrovně a všem zástupcům soukromé, státní i neziskové sféry s dokončeným magisterským studiem. Účastníci tohoto studijního programu, který je třísemestrální, získají nejnovější poznatky, aktuální a perspektivní trendy v logistice na vyšší úrovni než v magisterském studijním programu.